تاکسی سرویس تشریفات

تاکسی سرویس تشریفات

تاکسی سرویس تشریفات

شبانه روزی کد ۱۶۴۲

با راننده مجرب خانم و آقا

آماده سرویس دهی به

مدارس، ارگان های دولتی

خصوصی و کلیه امور خدماتی

۱۵ سال سابقه در شهر پردیسمدیریت : آقای ابراهیمیان

تلفــن : ۷۶۲۴۴۷۴۷-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۲۴۴۸۴۸-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۲۷۴۴۲۴-۰۲۱

تلفــن : ۷۶۲۷۱۵۲۲-۰۲۱

همـراه : ۰۹۳۶۷۲۲۹۰۳۸


آدرس : پردیس، فاز یک، خیابان دانش، مجموعه تشریفاتکارت ویزیت مجازی